Algemene voorwaarden Tai Chi Winkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van
toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website
en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene
Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te
slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt
teruglezen.

Definities

1 Tai Chi Winkel: gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder registratienummer 52816966 handelend onder de naam Tai Chi
Winkel.

2 Website: de website van Tai Chi Winkel, te raadplegen via
http://www.taiji-nei-dan.nl/Winkel/taichiwinkel.html en alle bijbehorende
subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in
uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Tai Chi Winkel
en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tai Chi Winkel
en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tai Chi Winkel
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Tai Chi Winkel slechts
bindend, indien en voor zover deze door Tai Chi Winkel uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook
van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Tai Chi Winkel afkomstige
materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders
vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig
voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze
kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Tai Chi Winkel kan echter niet garanderen dat alle informatie op
de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige
informatie op de Website en in andere van Tai Chi Winkel afkomstige materialen
zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Tai Chi Winkel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Tai Chi Winkel en het voldoen aan de daarbij door Tai
Chi Winkel gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt Tai Chi Winkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van
de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Tai Chi Winkel
het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
ontvangen.
4 Tai Chi Winkel kan
zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tai
Chi Winkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te
verbinden.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Tai Chi Winkel is ontvangen, stuurt Tai Chi
Winkel de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde
zo spoedig mogelijk toe.

2 Tai Chi Winkel is gerechtigd derden in te schakelen bij het
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 5 dagen. De wijze van levering
kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Tai Chi Winkel.

4 Indien Tai Chi Winkel de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Tai Chi Winkel raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren
en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk
of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en
conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn
afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op
Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij
overdracht van de producten.

7 Tai Chi Winkel is gerechtigd een soortgelijk product van
soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het
bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst
kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Tai
Chi Winkel binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave
van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
  onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste
  zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
  bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het
  eerste product heeft ontvangen.

2 Tai Chi Winkel draagt de kosten voor het retourneren, het retour
sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten
voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de
gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2b Bij sterk afgeprijsde artikelen zijn de kosten voor retourzending voor rekening van de klant.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen
en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat
deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou
kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit
Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Tai Chi Winkel,
of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tai Chi Winkel kenbaar te maken dat hij
van de aankoop af ziet. Tai Chi Winkel bevestigt in geval van een digitale
melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om
het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit
Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Tai Chi Winkel

Hilversumsestraat 18A

2574 XG , Den Haag

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst
worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling
heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft Tai Chi Winkel de bijkomende kosten voor
de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij Tai Chi Winkel
aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tai Chi Winkel wachten met
terugbetalen tot Tai Chi Winkel het product heeft ontvangen of tot Klant
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Tai Chi Winkel volgens de in de
bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
voldoen. Tai Chi Winkel is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de
dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
deze, nadat hij door de Tai Chi Winkel is gewezen op de te late betaling en Tai
Chi Winkel de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is Tai Chi Winkel gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. Tai Chi Winkel kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen
en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een
Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er
door Tai Chi Winkel een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 Tai Chi Winkel staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Tai Chi Winkel
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Tai Chi Winkel, fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond
van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt,
dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Tai Chi Winkel daarvan in kennis te stellen.

5 Indien Tai Chi Winkel de klacht gegrond acht, worden na overleg met
Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel
aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de
dienstverlening van Tai Chi Winkel, dan kan hij bij Tai Chi Winkel telefonisch,
per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de
Algemene Voorwaarden.

2 Tai Chi Winkel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee weken dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.
Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Tai Chi Winkel binnen twee weken dagen na de ontvangst van de
klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing
indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Tai Chi
Winkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Tai Chi Winkel jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van
dit Artikel genoemde gevallen rust op Tai Chi Winkel jegens Klant geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen
komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet
of grove schuld van Tai Chi Winkel.

5 De aansprakelijkheid van Tai Chi Winkel
jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Tai Chi Winkel onverwijld en
deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tai Chi Winkel ook na die termijn
in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Tai Chi Winkel in staat is adequaat te
reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig
recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tai
Chi Winkel meldt.

7 In geval van overmacht is Tai Chi Winkel
niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling
voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde
goederen eigendom van Tai Chi Winkel.

Persoonsgegevens

1 Tai Chi Winkel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op
de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement waar Tai Chi Winkel gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te
zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook
communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en
de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons
op.

Tai Chi Winkel

Hilversumsestraat 18A

2574 XG , Den Haag

Tel: 06 170 77 380

Email: info@taiji-nei-dan.nl

KvK 52816966