Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Tai Chi Winkel: gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 
   52816966 handelend onder de naam Tai Chi Winkel.

2 Website: de website van Tai Chi Winkel, te raadplegen via http://www.taiji-nei-dan.nl/Winkel/taichiwinkel.html en alle
   bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst
   aangaat met Tai Chi Winkel en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tai Chi Winkel en Klant, van welke overeenkomst de
   Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tai Chi Winkel zijn de Algemene Voorwaarden van
   toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt
   die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Tai Chi Winkel slechts bindend,
   indien en voor zover deze door Tai Chi Winkel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
   toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden
   steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Tai Chi Winkel afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij
  op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden
   vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tai Chi Winkel kan echter niet garanderen
   dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en 
   in andere van Tai Chi Winkel afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en
   typefouten.

4 Tai Chi Winkel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
   beeldschermkwaliteit.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Tai Chi Winkel
  en het voldoen aan de daarbij door Tai Chi Winkel gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tai Chi Winkel onverwijld langs elektronische
   weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,
   heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens
   zijn verstrekt, heeft Tai Chi Winkel het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
   ontvangen.
4 Tai Chi Winkel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan
   voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
   Overeenkomst. Indien Tai Chi Winkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan
   te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
   voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

 

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Tai Chi Winkel is ontvangen, stuurt Tai Chi Winkel de producten met inachtneming van het in
   lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Tai Chi Winkel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de
   Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 5 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is
   ter keuze van Tai Chi Winkel.

4 Indien Tai Chi Winkel de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in
   kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
   Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Tai Chi Winkel raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen
   bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze
   producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
   Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Tai Chi Winkel is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product,
   indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
   product kosteloos te retourneren.

 

 

Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Tai Chi Winkel binnen 14 kalenderdagen na ontvangst
   van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of
   een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

·         als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

·         als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

·         bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Tai Chi Winkel draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele
   door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele
   bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant
   zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken
   en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat
   Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan
   met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor
   herroeping (digitaal) te zenden aan Tai Chi Winkel, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tai Chi Winkel kenbaar te
   maken dat hij van de aankoop af ziet. Tai Chi Winkel bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die
   melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de
   in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor
   herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

 

   Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

  Tai Chi Winkel

  Hilversumsestraat 18A

  2574 XG , Den Haag

 

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
  betaald.
Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
  hoeft Tai Chi Winkel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  Tenzij Tai Chi Winkel aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tai Chi Winkel wachten met terugbetalen tot Tai Chi
  Winkel het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
  tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van
   toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

 

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Tai Chi Winkel volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven
   betaalmethoden te voldoen. Tai Chi Winkel is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze 
   kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen
   ingaand op de dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Tai Chi Winkel is
  gewezen op de te late betaling en Tai Chi Winkel de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Tai Chi Winkel gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
  openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met
  een minimum van € 40,=. Tai Chi Winkel kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of
  bedrijf. Indien er door Tai Chi Winkel een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het
  zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 Tai Chi Winkel staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde 
  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming 
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek 
  overeengekomen, staat Tai Chi Winkel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Tai Chi Winkel, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
  vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn
   nadat hij het gebrek heeft ontdekt Tai Chi Winkel daarvan in kennis te stellen.

5 Indien Tai Chi Winkel de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld,
   vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
   gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Tai Chi Winkel, dan kan hij bij Tai Chi Winkel telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Tai Chi Winkel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Tai Chi Winkel binnen twee weken dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de
   uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Tai Chi Winkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
   de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs
   (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Tai Chi Winkel jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk
   niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
   bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Tai Chi Winkel jegens Klant geen enkele
   aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
   gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg
   is van opzet of grove schuld van Tai Chi Winkel.

5 De aansprakelijkheid van Tai Chi Winkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
   overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Tai Chi Winkel onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, 
   stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tai Chi Winkel ook na die termijn in de
   nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
   omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tai Chi Winkel in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig
   mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tai Chi Winkel meldt.

7 In geval van overmacht is Tai Chi Winkel niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde
  goederen eigendom van Tai Chi Winkel.

 

Persoonsgegevens

1 Tai Chi Winkel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten
   ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het
   arrondissement waar Tai Chi Winkel gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
   Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
   waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de
  identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Tai Chi Winkel

Hilversumsestraat 18A

2574 XG , Den Haag

Tel: 06 170 77 380

Email: info@taiji-nei-dan.nl

KvK 52816966